اهداف گروه تحقیقاتی

گروه تحقیقاتی زبان طبیعی و داده کاوی به منظور پایه گذاری تحقیق در زمینه پردازش زبانهای طبیعی و کاربردهای آن در شهر ارومیه و در دانشگاه صنعتی ارومیه تشکیل گردیده است. این تیم تحقیقاتی با راهنمایی دکتر سرمدی و همکاری گروهی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه هایی از قبیل کاربردهای پردازش زبان طبیعی در زبان فارسی، پردازش گفتار، فهم گفتار و همچنین عامل های هوشمند فعالیت میکند.